36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439


en 2560

 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รับสมัครเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ทุกหน่วยจัดฯ
  โหลดใบสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาตลอดทั้งปี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวชช.มส.หรือหน่วยจัดการศึกษา ประจำอำเภอใกล้บ้านท่าน

 

 


ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง >>>

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๓๖ ถนนปาง

ล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หรือดาวโหลดที่.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๕๓-๖๙๕๔๓๘  ต่อ ๑๐๒

>