36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

       วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

โดยให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ  ดังนี้

  1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

  2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด

  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด

  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการทำงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน สื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส รวมถึงเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

  

     ประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

     - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  qeQr6vU
    - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  qeQr6vU

 

17203913 1694160920882794 1463978161 n
 
 17238667 1694160894216130 1438506121 n
 
 17198925 1465893960088923 1189432924 n
 
icon

         วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือเรื่องการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของคนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

18110620 1715528455412707 1954570049 n

      วันที่ 18-19 พ.ค. 2560 กลุ่มงานวิชาการจัดประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกาา 2559  ......ขอบคุณ#เครือข่าย วชช.มส.#ภาพ:ดาว มร.

18519747 1458280870905805 5702020742519330445 n 

18485762 1458280994239126 216576108329172600 n 

18581606 1458280697572489 3288216264748895162 n 

18519458 1459208074146418 186238669595109484 n 

18557461 1458280667572492 4216496592570057407 n

     วันที่ 13 พ.ค. 2560 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. วิชาเอกปฐมวัยศึกษา ในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องและแบบคู่ขนาน .....ขอบคุณข่าวจาก#เครือข่าย วชช.มส

 18447534 1453393848061174 2830943531710833791 n

18423860 1453393478061211 3739094826082394897 n

18581606 1458280697572489 3288216264748895162 n

18424213 1453391031394789 6103661885444851367 n

18274990 1453390908061468 690186550470556310 n

18425032 1453390294728196 5614824079974005228 n

     23-24 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเพื่อจัดทำและปรับปรุงรายละเอียด มคอ.2 ในหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 9 สาขาวิชา ประจำปี 2560.....ขอบคุณข่าวจาก#เครือข่าย วชช.มส

18670990 1465267100207182 321101764633269314 n

18670886 1465267196873839 4411429765919586655 n

18664490 1465267473540478 3274238982022394948 n

18622331 1465267590207133 5661099728437132199 n

18699830 1465267350207157 5833068069983585248 n

18622545 1465267006873858 5861657180728208876 n

     20/05/2560 อบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สสว สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน by staff วิทยาลัยสื่อ มช.& วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ....ขอบคุณข่าวจาก#เครือข่าย วชช.มส

18556254 1460180160715876 3362400637567939903 n

18527737 1460182640715628 2112206646176168115 n

18581465 1460181914049034 1399935792386608589 n

18622232 1465278840206008 7995886141048477622 n

18519660 1460180380715854 9220407748330878199 n