36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

โครงการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการบริหารจัดการขยะ

โครงการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการบริหารจัดการขยะ ปี 2560 ที่มาของ (ร่าง) แผนบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขั้นแรกของปีงบประมาณ 2561 นี้ เราต้องการให้เกิดการขับเคลื่อน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรม

#ประชุมระดมความคิดเห็น
การประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำเสนอผลการดำเนินงาน และเสนอแผนบริหารจัดการขยะ
งานนี้ขอขอบพระคุณทีมงาน ท่านรองรินทร์ Surin Mahawan ผอ.ศูนย์วิจัย อ เอป Konphukao Songsak บุคลากร วชช ทีมกู้วิกฤตขยะ ทต.มร. และที่สำคัญที่สุด คือ ประชาชนที่สละเวลามาเพื่อส่วนรวมค่ะ
เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการขยะ ต่อเทศบาลตำบลแม่สะเรียงต่อไป ในการนี้หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง
ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ขอขอบคุณข่าวจากหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง

 

23032444 2062919627275620 4165244948337989612 n23244024 2065150520385864 4910233170060347393 n23231589 2065150517052531 2099311540624030510 n23244445 2065151343719115 2149932942007776955 n22815488 2058915157676067 5981185161611519059 n