36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

บริการ/ดาวน์โหลด

 

images ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หลักสูตรอนุปริญญา

imagesรายงานการประชุม 
images สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ         -  ประจำเดือน ม.ค.61
imagesปฏิทินการศึกษา          -  ประจำเดือน ก.พ.61
imagesกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา         -  ประจำเดือน มี.ค.61
imagesงานบริการห้องสมุด         -  ประจำเดือน พ.ค.61
imagesระบบการศึกษาของวิทยาลัยกับนักศึกษา         -  ประจำเดือน ส.ค.61
imagesระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา  
imagesรายละเอียดสำหรับผู้สนใจเข้ารับการศึกษา