ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

บริการ/ดาวน์โหลด

 

images ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หลักสูตรอนุปริญญา

imagesรายงานการประชุม 
images สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ             -  ประจำเดือน มี.ค.60     
imagesปฏิทินการศึกษา              -  ประจำเดือน เม.ย.60     
imagesกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา             -  ประจำเดือน พ.ค.60     
imagesงานบริการห้องสมุด             -  ประจำเดือน มิ.ย.60
imagesระบบการศึกษาของวิทยาลัยกับนักศึกษา             -  ประจำเดือน ธ.ค.60
imagesระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา             -  ประจำเดือน ม.ค.61
imagesรายละเอียดสำหรับผู้สนใจเข้ารับการศึกษา             -  ประจำเดือน ก.พ.61