36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4885

       วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

โดยให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ  ดังนี้

  1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

  2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด

  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด

  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการทำงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน สื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส รวมถึงเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

  

     ประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

     - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  qeQr6vU
    - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  qeQr6vU

 

17203913 1694160920882794 1463978161 n
 
 17238667 1694160894216130 1438506121 n
 
 17198925 1465893960088923 1189432924 n
 
icon