36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3273

 

 

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑/๒๕๖๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๒/๒๕๖๐

> รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๒/๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑/๒๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๐/๒๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๑/๒๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๒/๒๕๖

 


 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสภา

-สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2562

-สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2562

-สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2562

-สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2562

-สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2562

-สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2562

 

 

-สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2563

 -สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2563

 -สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2563

 -สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2563

 -สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2563

 -สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2563

 

 

 


 รายงานการประชุมกรรมการสภา

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  1/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  2/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  3/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  4/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  5/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  6/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  7/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  8/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  9/2562

 

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  1/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  2/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  3/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  4/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  5/2563

  > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  6/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  7/2563

  > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  8/2563

> สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  9/2563

> สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  1/2564

 


 

รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากร

รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๓/๒๕๖๒

> รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๔/๒๕๖๒

 > รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๕/๒๕๖๒

 > รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๖/๒๕๖๒

  รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๗/๒๕๖๒

  รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๘/๒๕๖๒ 

   รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๙/๒๕๖๒ 

 


รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 3/2563

รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 4/2563

 รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 5/2563

 รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 7/2563

รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 8/2563

 

 

รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 1/2564

 

 

 

หมวด: