เนื้อหา

บริการ/ดาวน์โหลด

 

images ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หลักสูตรอนุปริญญา

imagesรายงานการประชุม 
images สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ          -  ประจำเดือน พ.ย.59
imagesปฏิทินการศึกษา           -  ประจำเดือน ธ.ค.59
imagesกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา          -  ประจำเดือน ม.ค.60
imagesงานบริการห้องสมุด          -  ประจำเดือน ก.พ.60
imagesระบบการศึกษาของวิทยาลัยกับนักศึกษา          -  ประจำเดือน มี.ค.60
imagesระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา          -  ประจำเดือน เม.ย.60
imagesรายละเอียดสำหรับผู้สนใจเข้ารับการศึกษา