36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เขียนโดย Super User

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศรับสมัคร-file-1

 

ประกาศรับสมัคร-file-2

ประกาศรับสมัคร-file-3

ประกาศรับสมัคร-file-4

ประกาศรับสมัคร-file-5

ประกาศรับสมัคร-file-6

เขียนโดย Super User

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัครดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารแนบที่ 2

เอกสารแนบที่ 3

เอกสารแนบที่ 4

 

เขียนโดย Super User

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๗

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๓๖ ถนนปาง

ล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หรือดาวโหลดที่.....Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๕๓-๖๙๕๔๓๘  ต่อ ๑๐๒