36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เขียนโดย Super User
ฮิต: 272

เรียน   ผู้ประสานงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

เรื่อง   ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์โครงการลดเบี้ยปรับ กยศ.

เนื่องด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้
จำนวน 2 มาตรการ ดังต่อไปนี้

1.ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว

2.ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 กรณีผู้กู้ยืมเงินก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด

ซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้น อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นบุคลากรภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานท่าน

ในการนี้กองทุนจึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ที่แนบมาพร้อมกับอีเมลฉบับนี้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของท่าน

โดยผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.studentloan.or.th/th/news/1567155151
หรือติดต่อกองทุนเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร 02-016-4888 (CALL CENTER)
LINE OFFICIAL : กยศ.
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cid:<a href=

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฝ่ายบริหารหนี้)

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 
หมวด: