36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

หน่วยจัดฯ อ.แม่สะเรียง ได้จัดอบรมหลักสูตรงานปั้นสบู่

สถาบันไทใหญ่ศึกษา จัดอบรมก้าลาย

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ กพ.

หน่วยจัดฯ อ.แม่สะเรียง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต

หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวมนำนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการออกแบบและเย็บผ้าชนเผ่า ณ บ้านลุกข้าวหลาม

ศูนย์ภาษาฯ จัดอบรมภาษาไทใหญ่เบื้องต้น

สถาบันไทใหญ่ศึกษา จัดอบรมก้าลาย

วันผู้ลี้ภัย ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย

หน่วยจัดอำเภอแม่สะเรียงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนไปสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปาย

วชชช.แม่ฮ่องสอนหน่วยปางมะผ้าออกติดตามความก้าวหน้าหลักสูตรที่ วชช. จัดอบรมให้แกชุมชน

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

คณะทำงานเข้าเก็บข้อมูลโครงการวิจัย ฯ

โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ) - วัดศรีบุญเรือง มาใช้บริการในการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนแม่สะเรียง

อบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ.

ประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 

ผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเข้าเยี่ยม วชช.มส.

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน