วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

Author: mccadmin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประกาศกรมกิจการสตรีแ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒ

Read More