วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

MCCข่าวประชาสัมพันธ์

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มาตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์

Read More
MCCข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาและทักษะการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ดร.สิริกร มณีรินทร์

Read More
MCCข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนและศึกษาเรียนรู้งานหัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายของชาวลาหู่แดง

ดร.สิริกร มณีรินทร์

Read More
MCCข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่อง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิท

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดอบรมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพุทธธรรมกับการเรียนรู้

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่อง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยจัดการศึกษา

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่อง

Read More