วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน”

                       วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  คือ “มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม จัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน” นั่นคือเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลลกับบุคคล ระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคล และระหว่างกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ต่อไป

vision