วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายงานการประชุมสภา

การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ปี 2562
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  2/2562
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  3/2562
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  4/2562
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  5/2562
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  6/2562
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  7/2562
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  8/2562
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  9/2562
 
ปี 2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  1/2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  2/2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  3/2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  4/2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  5/2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  6/2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  7/2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  8/2563
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  9/2563
 
ปี 2564
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  1/2564
สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  2/2564

ปี 2565