วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

   > รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

   > รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง

   > รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

   > สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

   >สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

   >สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

   >สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563

  >สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563

  >สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2563

เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

   > ตัวอย่างสัญญาจ้างทั่วไป

   > บทนิยาม

   > บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

   > บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

   > แบบใบเสนอราคา

กฏระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ

   > กฎกระทรวง-พัสดุ-จ้างที่ปรึกษา-23-8-60

   > คำอธิบายงานพัสดุ-พรบ.2560

   > จำแนกรายจ่ายงบประมาณแก้ไขปรับปรุง

   > พรบ.2560

   > ระเบียบกระทรวงการคลังพศ2560

 

แนวทางปฎิบัติงาน

   > หนังสือแจ้งความประสงค์

   > ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ

   > รายงานผลอนุมัติซื้อ

   > แบบใบตรวจรับ-วิธีเฉพาะเจาะจง

   > รายงานขอเบิก

   > รายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการ (ซื้อ/จ้าง)