วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สำนักวิชาการ

ปี 2562
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2562
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2562
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2562
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2562
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2562
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2562
 
ปี 2563
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2563
 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2563
 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2563
 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2563
 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2563
 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2563
 
ปี 2564